Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ


I. Записване за организирано пътуване
1. Записването може да бъде направено в офиса на туристическата агенция, по e-mail или в офисите на оторизираните турагенти.
2. Записването става с подписване на договор и внасяне на депозит или цяла сума, указани в начин на плащане към всяка програма.
3. Условия за записване чрез e-mаil:
а/ трябва да изпратите e-mаil, в който да посочите дестинацията, датата на пътуване и необходимите данни на туристите;
б/ получавате отговор за потвърждение (при наличие на места) с банковите реквизити или отказ на резервацията;
в/ след като получим плащането, Ви изпращаме необходимите документи за организирано пътуване.
II. Необходими данни на туристите за подписване на договор и издаване на фактура:
1. Три имена на латиница и ЕГН
2. Номер на лична карта или международен паспорт и валидност.
3. Допълнително от титуляра на договора се изискват всички данни от личната карта на кирилица, телефони за връзка и e-mail.
III. Задължения на Туроператора (ТО)
1. ТО се задължава да предостави на Потребителя заплатените от него туристически услуги, спазвайки настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
2. ТО се задължава да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията на територията на Република България и да му предостави номер на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
3. ТО пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. В случай на отказ за издаване на виза платените от Потребителя такси за издаването й не се възстановяват.
4. ТО се задължава да използва предоставените от Потребителя негови и на други лица лични данни единствено във връзка с изпълнение на подписания между страните Договор за организирано пътуване и гарантира, че същите са защитени и се съхраняват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
5. В случай, че Туроперторът не изпълни клаузите на подписания Договор за организирано пътуване, той се задължава да възстанови на Потребителя всички платени от него суми, както и да го компенсира за всички причинени от неизпълнението вреди, но не повече от 100% от цената на Договора.
IV. Права на Туроператора (ТО)
1. При отпътуване за друг град или място ТО не е задължен да изчаква закъснелите Потребители след обявения час за тръгване на групата. Същите я настигат или се прибират обратно за своя сметка. В гореописаните случаи ТО не носи отговорност за последствията за тези Потребители и не възстановява заплатените, но неконсумирани от тях, услуги.
2. ТО не е длъжен да изчаква закъснели Потребители при заминаване по туристическата програма в града или мястото, където се нощува. На тези Потребители не се възстановяват заплатените, но неконсумирани услуги.
3. ТО не гарантира име на екскурзовод.
4. ТО, включително и екскурзоводът, има право при необходимост да извършва размествания и промени в програмата на пътуването, които не я променят съществено.
5. ТО си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата
6. При ненабиране на необходимия минимален брой участници за осъществяване на пътуването, ТО възстановява цялата внесена от потребителя сума.
7.При форсмажорни обстоятелства, както и възникване на непреодолима сила, ТО има право да отмени пътуването без да носи отговорност за неизпълнение на Договора, като уведомява Потребителя писмено. При условията на предходното изречение Туроператорът се задължава да възстанови на Потребителя всички платени от него суми, без съответната изразходвана от тях част за заплащане на извършените фактически разходи (платени застраховки, глоби за върнати билети, определен брой нощувки, транспортни разходи и други), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.
8 ТО не носи отговорност, не възмездява и не компенсира Потребителя, в случай на:
а/ отмяна, забава и/или промяна в сроковете и/или условията на пътуването, които не зависят от него, като забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
б/ отказ от страна на съответните органи да издадат виза на Потребителя;
в/ недопускането му от страна на митнически и гранични служби да напусне територията на Република България или да влезе на територията на друга държава, поради липса на надлежно оформени документи, извършени правонарушения, невалидни документи или документи с изтекъл срок.
г/ загуба или повреда на багаж, пари, ценности, документи и други, по време на пътуването, включително оставени в стаята на хотела, студиото, квартирата. В тези случай екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава изпълнението на туристическата програма. Търсенето на забравени вещи се извършва от потребителя за негова сметка;
д/ анулация или прекъсване на пътуването, породени от лични обстоятелства на Потребителя;
е/ действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
ж/ отказ от страна на Потребителя от консумация на отделни услуги или в случай че по свое желание се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал едни или други услуги по предварително договорената програма;
з/ извършени разходи извън туристическия пакет;
и/ забавяне, поради обстоятелства и събития, които не зависят от Туроператора.
9. ТО не носи отговорност за претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат неизпълнение и/или неточно изпълнение на подписания между страните Договор за организирано пътуване, ако неизпълнението е в следствие поведението на Потребителя или на непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
10. ТО не носи отговорност за допълнителните мероприятия и услуги, изпълнявани от трети лица, за които е издаден допълнителен документ, като фериботни билети, билети за градския транспорт и др.
11. ТО си запазва правото да анулира договора преди пътуването, в случай че Потребителят създава неудобство, обижда и се отнася арогантно със служители или други клиенти, като това се документира с протокол от присъстващите. ТО връща платената до момента сума, без да дължи обяснение или неустойка.
12. ТО не гарантира заявена комбинация за хотелско настаняване. В случай че, до датата на потвърждение на екскурзията, не може да бъде комбиниран, потребителят се задължава да доплати за единична стая. При отказ от доплащане от старана на потребителя, резервацията отпада автоматично, а внесената сума се възстановява от ТО. Крайна дата за потвърждение на комбинацията - 3 дни преди датата на отпътуване.
V. Задължения на Потребителя
1. Потребителят е задължен да предостави на ТО чрез посочване в подписания между страните Договор за организирано пътуване актуални телефон и e-mail, които да могат да бъдат използвани от ТО за своевременно предаване на информация и/или уведомления за извършени промени в цената, условията или програмата на пътуването.
2. Потребителят се задължава при пътуванe извън територията на страната да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законовите изисквания на Република България и на посещаваната държава, а именно:
а/ за програми, включващи всички държави-членки на Европейския Съюз, както и за Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Швейцария, Черна гора – лична карта, валидна най-малко 3 (три) месеца след началната дата на пътуването; б/ за програми, включващи държави, които не са държави-членки на ЕС – валиден задграничен паспорт, чиито срок на валидност изтича най-малко шест месеца след началната дата на пътуването;
3. Ако Потребителят е непълнолетен и пътува извън територията на Република България със собствен задграничен паспорт, придружителят му се задължава да носи по време на пътуването нотариално заверена декларация оригинал и 2 копия от родителя/родителите, че е съгласен/са съгласни да пътува в чужбина. При разминаване на фамилиите на детето и родителите, придружителят му се задължава да носи по време на пътуването също така акт за раждане оригинал и 2 копия или други необходими документи според конкретния случай.
4. Потребители, които не са български граждани, следва да се запознаят в посолствата на съответните държави с всички изисквания за паспортен и визов режим и да направят необходимото за изпълнението и спазването им. При нарушаване на гореописаното всички вреди, породени от това, са за сметка на Потребителя, и Туроператорът не носи никаква отговорност.
5. Потребителят се задължава да заплати цената на пътуването в размера и при условията на настоящите Общи условия и в съответствие с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
6. Потребителят се задължава да спазва законите на държавите, в които пътува, да опазва имуществото на хотелите, превозните средства, обществените съоръжения, посещаваните обекти и др.
7. При подписване на договора Потребителят се задължава да предостави верни лични данни (имена на кирилица и/или латиница, ЕГН, номер и валидност на документ за самоличност), телефон за връзка и други необходими данни за сключване на договора. Туроператорът не носи отговорност за последствия в случай на непредоставен или грешно предоставен телефон за връзка и/или данни на пътуващите.
8. В случай, че по конкретна програма клиентите могат да пътуват с два вида документи (паспорт или лична карта), същите се задължават да пътуват с документите, предоставени при подписване на договора за организирано пътуване.
9. Потребителят е материално и морално отговорен при възникване на инциденти или нанасяне на щета на трето лице и отговаря за всички последствия произлезли от своето поведение.
10. Потребителят се задължава да пътува седнал по време на движение на автобуса. В случай на наспазване на това изискване и претърпяване на инцидент, Потребителят поема отговорността за всички произлезли последствия.
VI. Права на Потребителя
1. Потребителят има право да получи от ТО заплатените туристически услуги, в съответствие с настоящите Общи условия и с всички клаузи на подписания от страните Договор за организирано пътуване.
2. Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по подписания с ТО Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването в срок най-късно до 2 (два) дни преди началната датата на пътуването , като дължи съответната такса обслужване според условията на точка VIII за отказа от пътуване и анулации. В случая по предходното изречение Потребителят и третото лице са солидарно отговорни пред ТО за заплащане цената по Договора и всички разходи, свързани с прехвърлянето. Третото лице се задължава да декларира върху Договора, че е запознато с информацията за пътуването, съгласно е с прехвърлянето и приема условията на Договора. В случай, че третото лице е от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то се задължава да доплати разликата в цената за такъв вид настаняване. Отказ за доплащане по предходното изречение, се счита за отказ от пътуването, Договорът се разваля и платените до момента суми остават в полза на TO.
VII. Цени, начин, срокове на плащане
1. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път.
Извършените от Потребителя плащания се удостоверяват с издаден от Туроператора платежен документ.
2. В деня на подписване на Договор за организирано пътуване, Потребителят заплаща депозит в размер, указан в начин на плащане към всяка програма.
3. Остатъкът от сумата се доплаща в уговорения в договора срок.
4. При закъснение и доплащане в срок до 3 дни след изтичане на крайния срок на доплащане се начислява неустойка в размер от 2 лв за всеки просрочен ден.
5. Неплащане в сроковете по предходните точки се счита за отказ от пътуване от страна на Потребителя. TO има право да анулира Договора и да удържи всички платени до момента суми, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не внесе доплащането до 3 дни след изтичане на установения в договора срок за доплащане.
VIII. Условия за отказ от пътуване и анулации
1. Всички промени по договора се извършват само и единствено от Титуляра на договора.
2. При промяна на параметрите /име, вид хранене, вид стая без промяна на броя на пътуващите лица/ на подписания договор от страна на Потребителя:
а/ в срок до 5 календарни дни преди датата на пътуване, Потребителят дължи такса обслужване в размер на: 2 лв. за подписан договор (при еднодневни екскурзии); 5 лв за подписан договор (при програми с една и повече нощувки).
б/ от 4 до 1 ден преди датата на пътуване, Потребителят дължи такса обслужване в размер на: 4 лв. за подписан договор (при еднодневни екскурзии); 10 лв. за подписан договор (при програми с една и повече нощувки).
в/ в деня на отпътуването промени не са възможни и се считат за отказ от пътуване.
3. Всички горепосочени промени са възможни само при потвърждение от Туроператора.
4. При отказ от пътуването и/или прекратяване на Договора за организирано пътуване от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки:
4.1. При еднодневи пътувания в България и чужбина:
а/ при отказ - от сключване на договора до 7 календарни дни преди
началната дата на пътуването – се удържа такса обслужване в размер на 5 лв. за подписан договор;
б/ при отказ - от 7 до 3 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 50% от пакетната цена на човек;
в/ при отказ - от 2 и по-малко календарни дни преди началната дата на пътуването - 100% от пакетната цена на човек;
4.2. При програми с една нощувка в България и чужбина:
а/ при отказ - от сключване на договора до 30 календарни дни преди началната дата на пътуването – се удържа такса обслужване в размер на 10 лв за подписан договор;
б/при отказ – от 29 до 15 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 50% от от пакетната цена на човек;
в/ при отказ – от 14 до 5 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 75% от от пакетната цена на човек;
г/ при отказ – от 4 и по-малко календарни дни преди началната дата на пътуването – 100% от пакетната цена на човек.
4.3. При програми с две и повече нощувки в България и чужбина :
а/ при отказ – от сключване на договора до 60 календарни дни преди началната дата на пътуването – се удържа такса обслужване в размер на
20 лв. за подписан договор;
б/при отказ – от 59 до 45 календарни дни преди началната дата на
пътуването – неустойките са в размер на 30% от депозита на човек;
в/ при отказ – от 44 до 30 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 50% от депозита на човек;
г/ при отказ – от 29 до 20 календарни дни преди началната дата на пътуването – неустойките са в размер на 100% от депозита на човек;
д/ при отказ – от 19 до 10 календарни дни преди началната дата на пътуването – 75% от пакетната цена на човек;
е/ при отказ – 9 и по-малко календарни дни преди началната дата на пътуването – 100% от пакетната цена на човек;
6. При отказ на Потребителя от пътуването или екскурзията, направен през времетраенето му/й, всички допълнителни транспортни и други разходи, възникнали в следствие на това, са за негова сметка. Туроператорът не дължи на Потребителя възстановяване на заплатените от него суми.
7. Промяната на: дата на пътуване по един и същи маршрут, програмата, вида транспорт и неспазването на сроковете за плащане се считат за отказ от пътуване от страна на Потребителя и той дължи неустойки в размер на
обявен в т. 4.
IX. Условия и ред за предявяване на рекламации
1. В случай, че по време на пътуването, Потребителят установи неизпълнение и/или неточно изпълнение на клаузите на подписания между страните Договор за организирано пътуване, той се задължава своевременно да уведоми ТО и/или неговите доставчици в писмена форма или друга подходяща форма, включително и чрез факс, елктронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде въпроизведено с
оглед своевременно предприемане на мерки, удовлетворяващи всички заинтересовани страни.
2. Рекламация относно транспортното обслужване се предявява към екскурзовода на групата и водача на автобуса.
3. Рекламация относно настаняването се предявява към екскурзовода на групата, на рецепцията на хотела или на представителя на приемната агенция.
4. Ако липсва реакция за отстраняване на проблема и не може да се разреши на място, Потребителят се задължава да се свърже незабавно с ТО. Рекламация след приключване на пътуването се приема само в писмен вид, подписана от екскурзовода на групата, водача на автобуса, представител на хотела или представител на приемната агенция и се представя в офиса на туропертора в 14-дневен срок след края на пътуването. Рекламация без необходимите подписи и подадена извън посочения срок няма да бъде разгледана. При отказ да бъде подписана рекламацията, Потребителят незабавно трябва да се свърже с ТО.
5. Туроператорът се задължава в едномесечен срок от получаване на рекламацията да даде на Потребителя своето становище по нея.
X. Изменение на Договора за организирано пътуване
1. Подписаният между страните Договор за организирано пътуване се допълва, променя и прекратява с подписване на допълнително споразумение, неразделна част от Договора.
XI. Условия и ред за промяна на цената
1. Туроператорът има право да промени обявената цена при наличието на едно или няколко от следните условия, а именно:
а/ промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото;
б/ промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по Договора, като летищни, пристанищни и други такси;
в/ промяна в обменния валутен курс, относим към Договора, в периода между сключването му и датата на пътуването.
2. Във всички случаи цената може да се увеличава най-късно до 20 дни преди началната дата на пътуването.
3. Цената се увеличава единствено с реалното увеличаване в стойността на компонента, повлиял върху изменението й, но не повече от 5 на сто. В този случай, Потребителят се задължава да доплати разликата, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора.
4. Когато програмата съдържа обяд и/или вечеря, напитките не са включени в цената. Напитките са включени само и единствено, ако са описани в упоменатата програма.
XII. Условия и ред за промяна на клаузи от подписания между страните Договор за организирано пътуване
1. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение, както и на транспортно средство, с такъв (такова) от същата или по-висока категория, което не се отразява на цената, не се счита за промяна на Договора. За обстоятелствата по предходното изречение Туроператорът се задължава да уведоми писмено Потребителя в 3-дневен срок от настъпването им.
2. При направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от подписания с Потребителя Договор за организирано пътуване, Туроператорът е длъжен да го уведоми незабавно. В 3-дневен срок от получаване на уведомлението по предходното изречение, Потребителят се задължава да информира ТО за решението си:
а/ да приеме обявената промяна, което се удостоверява с подписване на допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване, сключен между страните, или
б/ да се откаже от Договора без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, да му бъде предложено друго пътуване от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или да му бъдат възстановени платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
XIII. Застраховка
1 ТО има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора“ със ЗД ЕВРОИНС  АД, бул. Христофор Колумб  № 43, 1000 София, с полица No 03700100002438 по чл. 97 от Закона за Туризма.
2. На всички туристи до 85г. се предоставя възможност за сключване на застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс на ЗД "Евроинс" – гр. София, бул. Христофор Колумб  № 43. Тя не е включена в цената на екскурзиите, необходимо е доплащане, коректно посочено във всяка програма. Телефонните номера на асистанс компанията се предоставят по време на пътуването.
3. Цената на екскурзията не включва застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от ЗТ за покриванене на невъзстановимите от туроператора разходи. При направена такава, при който и да е застраховател, агенцията не носи отговорност и не възстановява стойността на застраховката при отмяна на екскурзията.
XIV. Прекратяване на Договора за организирано пътуване
1. Подписаният между страните Договор за организирано пътуване се прекратява с приключване на съответното пътуване или при отказ на някоя от страните по Договора.
2. Всяка от страните има право да иска промяна или прекратяване на подписания Договор при извършени съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен той.
XV. Спорове между страните
1. Всички спорове между Туроператора и Потребителя във връзка с изпълнение клаузите на подписания между тях Договор за организирано пътуване се уреждат на основата на добра воля и на база постигнато взаимно съгласие. Ако не се постигне споразумение, спорът се решава по съдебен ред.
XVI. Предимство на Договора пред Общи Условия за Организирано туристическо пътуване
1. При противоречие между разпоредбите на Настоящите Общи Условия и подписания между Туроператора и Потребителя Договор за организирано туристическо пътуване, клаузите на Договора са с предимство.

ТУРОПЕРАТОР:
.................................................... //подпис и печат//

ПОТРЕБИТЕЛ:
.................................................... //подпис//

АГЕНТ:
..................................................... //подпис и печат//

БЛОГ / ПЪТЕВОДИТЕЛ

Абонирайте се за нашите специални предложения